Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >

Thời khóa biểu HKI năm học 2016 - 2017

Thêi khãa biÓu hk i  n¨m häc 2016 - 2017 (B¾t ®Çu tõ 06/9/2016).

 Tr­êng THCS nhuÕ d­¬ng

Thø

TiÕt

Líp

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

 

 

2

1

C                         h                        µ                        o                                        c                             ê

2

Anh – Hạnh

Văn – Hưng

Toán – Hoa

Anh – Huyền

Văn – Quân

Hóa – Thắm

Toán – Hồng

Hóa – Tuấn

3

Văn – Hưng

Anh – Hạnh

Anh – Huyền

Văn – N.Hà

Hóa – Thắm

Văn – Luyến

Hóa – Tuấn

Toán – Hồng

4

Toán – Hoa

TD – Hanh

Văn – N.Hà

Tin – Huyền

MT - Thu

GD – Huyền

Văn – Phượng

Địa – Luyến

5

TD – Hanh

Toán – Hoa

Tin – Huyền

Toán – Hồng

GD – Huyền

MT - Thu

Địa – Hưng

Văn – Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Văn – Hưng

CN – B.Hà

Toán – Hoa

Toán – Hồng

Sử - Quân

Lý – Huyền

TD – Hanh

MT - Thu

2

Văn

TC - Dung

TC - Hoa

XH(Địa) – Luyến

Toán – Huyền

Sử - Quân

MT - Thu

Văn – Phượng

3

CN – B.Hà

Toán – Hoa

XH(Địa) – Luyến

XH(Sử) - N.Hà

Lý – Huyền

Nhạc - Nhàn

Văn – Phượng

TD - Hanh

4

Toán - Hoa

Văn – Hưng

MT - Thu

TC – N.Hà

Anh – Hạnh

Toán – Huyền

Anh – Huyền

Tin – Huyền

5

TC – Dung

Văn

XH(Sử) - N.Hà

MT - Thu

Nhạc - Nhàn

Anh – Hạnh

Tin – Huyền

Anh – Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Anh – Hạnh

XN - Quân

Văn – N.Hà

XH(Địa) – Luyến

TD - Hanh

Sinh – Tuấn

Sinh - Quý

Anh – Huyền

2

XH - Quân

Anh – Hạnh

Văn

Nhạc - Nhàn

Sinh – Thắm

Địa – Luyến

Anh – Huyền

Lý – Huyền

3

TN – Tuấn

Nhạc - Nhàn

XH(Địa) – Luyến

TN – Thắm

Sử - Quân

Toán – Huyền

GD – Huyền

TD - Hanh

4

TC - Dung

TN – Tuấn

Nhạc - Nhàn

Văn – N.Hà

Địa – Luyến

TD – Hanh

Lý – Huyền

GD – Huyền

5

Nhạc - Nhàn

TC - Dung

TN – Thắm

Văn

Toán – Huyền

Sử - Quân

TD - Hanh

Sinh – Quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

MT - Thu

CN – B.Hà

Toán - Hoa

Anh – Huyền

Anh – Hạnh

Toán – Huyền

Sử – Phượng

Tin – Huyền

2

Tin – Huyền

MT - Thu

Anh – Huyền

TN – Thắm

TD - Hanh

Anh – Hạnh

Lý – Huyền

Toán – Hồng

3

CN – B.Hà

Toán - Hoa

TN – Thắm

Toán – Hồng

Toán – Huyền

TD - Hanh

Tin – Huyền

Sử – Phượng

4

Toán - Hoa

Tin – Huyền

TD - Hanh

CN – B.Hà

Văn

Văn

Toán – Hồng

Lý – Huyền

5

 

 

CN – B.Hà

TD - Hanh

Văn - Quân

Văn – Luyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Tin – Huyền

XH – Quân

TD – Hanh

Anh – Huyền

Toán – Huyền

CN – B.Hà

Địa - Hưng

Văn – Phượng

2

XH – Quân

TD – Hanh

Anh – Huyền

GD - Dung

Tin – Huyền

Toán – Huyền

Văn – Phượng

Hóa – Tuấn

3

TD - Hanh

Toán - Hoa

TN – Thắm

Toán – Hồng

CN – B.Hà

Tin – Huyền

Hóa – Tuấn

Địa – Luyến

4

TN – Tuấn

Tin – Huyền

Toán - Hoa

TN – Thắm

Văn

Văn

CN – B.Hà

Toán – Hồng

5

Toán – Hoa

TN – Tuấn

GD - Dung

TD – Hanh

SH - Quân

SH – Luyến

Toán – Hồng

CN – B.Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

GD  - Dung

Anh – Hạnh

XH(Sử) - N.Hà

Tin – Huyền

Hóa – Thắm

Sinh – Tuấn

Sinh - Quý

Văn – Phượng

2

TN – Tuấn

GD - Dung

Văn – N.Hà

CN – B.Hà

Anh – Hạnh

Hóa – Thắm

Toán – Hồng

Văn

3

Văn – Hưng

TN – Tuấn

Tin – Huyền

XH(Sử) – N.Hà

CN – B.Hà

Anh – Hạnh

Văn

Sinh - Quý

4

Anh – Hạnh

Văn – Hưng

CN – B.Hà

Văn – N.Hà

Sinh – Thắm

Tin – Huyền

Văn – Phượng

Toán – Hồng

5

SH – Hạnh

SH – Hưng

SH – Thắm

SH – Hồng

Tin – Huyền

CN – B.Hà

SH – Tuấn

SH – Phượng


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Xuân Quý @ 16:16 05/10/2016
Số lượt xem: 115
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến